پله مدرن آقای مهندس فریدی

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

پله مدرن آقای مهندس فریدی

این پله مدرن در کردان در روستای اغشت به کار فرمایی جناب آقای مهندس فریدی طراحی و اجرا شد.

این پله مدرن و صاف دارای دو پاگرد و عرض پله ها 110cm و ارتفاع کف تا کف 340 cm را به هم وصل می کند .

از مزایای این پله مدرن می توان به راحتی رفت و آمد و عدم لرزش  آن اشاره کرد که موضوع بسیار مهمی می باشد این پله نمره قبولی و رضایت کامل  کارفرما را دریافت نمود .