بازگشت به لیست مقالات » | یکشنبه 23 دی 1397 در ساعت 16 : 3 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

توصیه های کلی برای مسیر های پلکانی وشیب راهه ها

پاگرد: طول عرض پاگرد نباید از عرض رشته پلکان یا شیب راهه کمتر باشد .

پاگر ها باید تراز بوده و ازانباشتگی بی قاعده ان ها یکی پس از دیگری، جلوگیری کرد .

یک در می تواند درانتهای رشته پلکان در چارچوب یک پاگرد شناور باشد، اگر ان ناحیه ای با عرض 400میلی متررا در عرض یا شیب راهه ایجاد کند.

نرده ها: پلکان و شیب راهه ها باید حداقل در یک طرف دارای نرده های محافظ باشند. جایی که عرض پلکان یا شیب راهه بیش از 1000میلی متر است، در هر دو طرف بایداز نرده های محافظ استفاده نمود .

پلکانی که احتیاجی به ان ها نیست:

در کنار دو پله انتهایی (پایین)در یک مسیر پلکانی ،مگر ان که ساختمان مربوطه عمومی بوده و یا برای استفاده افراد معلول باشد

جایی که صعود شیب راهه 600میلی متر یا کمتر از ان است.

نرده هایی که بین 900تا1000 میلی متر واقع هستند.

حذف نرده های محافظ از دو پله بالایی اخر می تواند خطر ساز باشد.نور بد و یا شتاب زدگی می تواند موجب سقوظ شتاب دار شود زیرا حرکت در محل اتصال دست انداز و پاخور پله ( عرض هر کف پله )باید  با احتیاط بیشتر انجام شود.

قد پا:قد پای صحیحی در حدود دومتر باید در تمام نقاط مسیر پلکان شیب راهه و پاگرد رعایت شده باشد قد پای نا کافی می تواند موجب بروز مشکلاتی در حرکت افراد از مسیر شیب راهه یا پلکان شود

در دست یابی به پلکان استاندارد برای اپارتمان ها وساختمان های تجاری اندازه طول و عرض کف و پیشانی ها بسیار مورد توجه است.

در تمام رشته پلکان تعداد پیشانی ها نباید از 36عدد بیشتر باشد مگر ان که تقییرجهت در حدود 30درجه در مسیر پلکان ایجاد شده باشد .

برای هر یک پله دو برابر اندازه پیشانی به علاوه طول پیشانی نباید بیش از 700میلی متر یا کمتر از 550 میلی متر باشد. این قانون برای پلکان متفاوت و پلکان با کف باریک شو نیز صادق است

پیشانی هریک از پله ها باید در تمام طول ان به طور کلی یکسره و متصل باشند و کف و پیشانی تمام پله های موجود در یک رشته پلکان مشابه و برابر باشد.

استفاده از پیشانی های باز برای پلکان مانعی ندارد اما به منظور رعایت ایمنی در این شرایط کف پله ها باید دارای طول اشتراک به اندازه 16 میلی متر و فاصله میان هر دو تا از ان ها نباید بیشتر از 100میلی متر باشد.

هر یک از کف پله های پلکان باید تراز باشند.

حداقل طول در هر قسمت از کف پله واقع در عرض پلکان نباید از 50میای متر کمتر باشد .

طول کف پله باید اندازه گیری شود:

چنانچه عرض پلکان کمتر از 1 متر باشد ، در نقطه مرکزی طول یاطول فرضی یک کف پله .

چنانچه عرض یک مسیر پلکانی یک متر یا بیشتر باشد،در نقاط به فاصله270میلی متر از هر انتهای طول یا طول فرضی کف پله.

تمام کف پله های باریک شونده پی در پی در یک رشته پلکان باید با نرخ  مشابه و برابر باریک شده باشند.

زمانی که پلکان از کف پله های مستقیم و باریک شونده استفاده می کنند طول کف پله های باریک شونده استفاده می کنند طول کف پله های باریک شونده نباید از طول کف پله ای از رشته پلکان مستقیم کمتر باشد.

قوانین مربوط به رشته پلکان خصوصی

ارتفاع هر یک از پیشانی ها نباید بیش از 220 میلی متر باشد .

طول هر یک از پله نباید کمتر از 220میلی متر باشد .

زاویه گردش پلکان نباید بیش از 42 درجه باشد .

قوانین مربوط به پلکان نهادی و تجمعی

بیشترین ارتفاع پیشانی 180 میلی متروکمترین طول هر پله 280 میلی متر است چنانچه مساحت طبقه مربوطه کمتر از 100 میلی متر باشد این اندازه باید به 250میلی متر کاهش یابد .

به منظور عدم تخریب خط دید تماشا گران راهرو می توانند از زاویه گردشی برابر با 35 درجه استفاده کنند .

عرض پلکان

ابعاد کلیدی عرض پلکان به قرار زیر هستند کمترین عرض مورد نیاز پله های فرار 800 میلی متر است .

پلکان مشترک در اپارتمان ها باید دارای عرضی به اندازه 1000میلی متر باشند اما اگر در موقعیت اتش گیری واقع هستند این اندازه باید به 1100 میلی نتر تغییر بیابد .

رشته پلکانی که برای یک ساختمان تجمعی مورد استفاده قرار دارد باید دارای عرضی برابر با 1000میلی متر باشد مگر ان که مساحت طبقه مربوطه کمتر از 100متر مربع باشد.

پلکان ساختمان های تجمعی که عریض تر از 1800میلی متر هستند باید به وسیله دست انداز ها تقسیم شوند.

عرض پلکان از جایی که ارتفاع پلکان 1500میلی متر و بیشتر از ان است عرض واقعی در نظر گرفته می شود .

عرض پلکان بر اساستعداد افراد ساکن ساختمان در نظر گرفته می شود .

 

10 / 10
از 1 کاربر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :